Logo Szkoły Podstawowej nr 119 w Warszawie
ul. Pułku Baszta 3 ; 02-649 Warszawa ; tel. 022 844 75 48 Dzisiaj jest:  

Menu


Aktualności

--------------------------
Logo UONET+ Vulcan
--------------------------
Świetlica szkolna pracuje w godzinach 7:00 - 17:00
--------------------------
Zapraszamy do odwiedzenia zakładki "Osiągnięcia uczniów"
 
--------------------------

Informacje

--------------------------
Rozkład dzwonków (aktualne)
--------------------------
Stołówka szkolna
--------------------------
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
--------------------------
Koncepcja pracy Naszej Szkoły
--------------------------
Deklaracja dostępności
--------------------------
-------------------------


Aktualizacja strony:
ver.2 dn. 27-06-2024

Szkoła Podstawowa Nr 119 w Warszawie


 

W naszej szkole działa świetlica, do której mogą uczęszczać uczniowie klas "0" – III, w wyjątkowych sytuacjach, uczniowie z kl. IV – VIII oraz uczestnicy zajęć na basenie, religii, etyce oraz uczniowie - uczestnicy zajęć dodatkowych pozalekcyjnych, po uprzednim wypełnieniu przez rodziców (opiekunów) Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.

Uczniowie podzieleni są na grupy wiekowe. Świetlica jest czynna codziennie w godzinach 7.00 – 17.00.

Świetlica szkolna dysponuje salą świetlicową. Poza tym uczniowie pod opieką nauczyciela-wychowawcy mogą korzystać z biblioteki, sali komputerowej i multimedialnej, sali gimnastycznej i pozostałych sal lekcyjnych.

Podczas zajęć w salach komputerowej i multimedialnej uczniowie korzystają ze sprzętu opartego na platformie PC. W pracowniach mają możliwość korzystania z bezpiecznego dostępu do Internetu, programów edukacyjnych oraz programów przeznaczonych do współpracy z tablicą multimedialną.

Poza tym w czasie pobytu w świetlicy uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych oraz we wszystkich zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły. Mają również możliwość korzystania z dodatkowych lekcji języka angielskiego prowadzonych przez lektorów, judo oraz innych zajęć zgodnie z planem.

Nauczyciele układają tematykę zajęć według następujących rodzajów działalności: plastycznej, plastyczno-technicznej, teatralnej, czytelniczej, muzycznej, ruchowo-sportowej, informatycznej oraz gier i zabaw dydaktyczno-integracyjnych i matematycznych.

W pracy stosują elementy socjoterapii, prowadzą pracę wyrównawczą, kształtują oczekiwane postawy, uczą rozwiązywania konfliktów poprzez komunikację i zachowania asertywne. Przeprowadzane zajęcia dają dzieciom możliwość czynnego wypoczynku i rozwijania swoich zainteresowań, a także wyrównywania braków wiedzy w nauce.

Uczniowie maja możliwość odrabiania zadań domowych, doskonalą umiejętność liczenia i czytania, wyrównują braki i zaległości korzystając z pomocy koleżeńskiej lub indywidualnej pomocy wychowawcy. Wyrabiają w sobie poczucie odpowiedzialności za wygląd najbliższego otoczenia, poszanowania własności osobistej oraz mienia szkolnego.

Przygotowują także przedstawienia, wykonują prace plastyczne, które zdobią korytarze szkolne, świetlicę i biorą udział w konkursach na szczeblu szkolnym, dzielnicowym, stołecznym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Celem działalności świetlicy szkolnej jest:

zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej i socjalnej, udzielanie uczniom słabszym pomocy w nauce, zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej,
• zagospodarowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji,
wyrabiania nawyków samodzielnej pracy umysłowej i samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności,
ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć w tym zakresie,
wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami w czasie wolnym, samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań,
organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
kształtowanie nawyków higieny i czystości, organizowanie warunków do zachowania i poprawy zdrowia oraz upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej,
organizowanie warunków dla rozwoju fizycznego uczniów, w szczególności organizowanie zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dzieci,
rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb dzieci przy ścisłej współpracy z wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym.

Kierownik świetlicy: mgr Joanna
Mazurek


             

 

Szanowni Rodzice

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 119 W ROKU SZKOLNYM 2023/2024Bezpośredni kontakt ze świetlicą szkolną od godziny 14:00 pod numerem telefonu 509 318 099.


Informujemy, że wpłaty na Radę rodziców i świetlicę można dokonywać przelewem
na numer konta bankowego Rady Rodziców przy SP119.

numer: 40 1090 1694 0000 0001 4431 9437

02-649 Warszawa, ul. Pułku Baszta 3.

Prosimy o podanie w tytule przelewu: imienia i nazwiska dziecka, klasę
oraz kwotę z zaznaczeniem: Świetlica lub Rada Rodziców.

 


Copyright © 2006-2024 Szkoła Podstawowa Nr 119
All rights reserved
Todos los derechos reservados